Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny KPP w Ropczycach

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W ROPCZYCACH


 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwiet-nia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach jest Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach z siedzibą w Ropczycach – adres: ul. Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce.

2.Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych - adres: ul. Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce,                                       e-mail: iod.ropczyce@rz.policja.gov.pl 

3.W Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowol-nym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6 . Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji ( zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji).

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

Metryczka

Data publikacji 24.05.2018
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Tobiasz
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Tobiasz
do góry