Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).


Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach. W przypadku braku właściwości Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Petycja powinna zawierać:
1.    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
2.    wskazanie adresata petycji,
3.    wskazanie przedmiotu petycji,
4.    petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.


Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.


Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.


Petycje można składać:
•    listownie na adres:  Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
                               ul. Piłsudskiego 22
                               39 - 100 Ropczyce
•    doręczyć osobiście – w Sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, w godzinach 7.30-15.30.
•    faksem – na numer: 17-2210 305 
•    za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres ropczyce@rz.policja.gov.pl


Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

POUCZENIA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach


Kontakt:
ul. Piłsudskiego 22, 39 - 100 Ropczyce
tel. 17 22 10 310, faks numer 17 22 10 309.

Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Adres mailowy: iod.ropczyce@rz.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpwowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy o Petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy o Petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana petycji.

 

Metryczka

Data publikacji 14.10.2015
Data modyfikacji 18.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Tobiasz
do góry