Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz Rozdział V instrukcji kancelaryjnej –  Decyzji nr 21/2017 Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach z dnia 20.02.2016 roku.
 


Tryb i zasady postępowania przy załatwianiu spraw wg Instrukcji kancelaryjnej

dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach i jednostek podległych

 

ROZDZIAŁ V

Tryb i zasady postępowania przy załatwianiu spraw

§ 21.

 

Przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy:

  1. Formę odręczną, która jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez pracownika, po zarejestrowaniu sprawy - bezpośrednio na otrzymanym piśmie - zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia (np. telefonicznie).
  2. Formę korespondencyjną polegającą na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę.
  3. Inną np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na stosownym formularzu itp.

 

§ 22.

 

 Załatwienie spraw może być:

  1.  Tymczasowe - gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
  2.  Ostateczne - gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

 

§ 23.

  1. Pracownicy  załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności, każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inna sprawą nie mającą z nią bezposredniego związku
  2. Jeżeli kopie pisma ma otrzymać większa liczba odbiorców lub gdy pismo ma być rozesłane wg rozdzielnika, pracownik powinien przekazać do sekretariatu odpowiednią liczbę kopii albo powielonych pism. Pracownicy sekeretariatu  sprawdzą ilość załączników, wysyłają czystopis  adresatowi, a kopię pisma zwracają właściwemu pracownikowi.
  3. Sprawy należy załatwiać zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.
  4. W przypadku ustnego załatwienia sprawy sporządza się i włącza do akt sprawy notatkę o przedmiocie i sposobie jej załatwienia.

Metryczka

Data publikacji 21.06.2012
Data modyfikacji 14.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Tobiasz
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Tobiasz Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Polciji w Ropczycach
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Tobiasz
do góry